Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia 
1.1. Sú právnym základom pre úspešnú spoluprácu medzi Predávajúcim:
DALI-BB, s.r.o. IČO 36045144 ďalej len Predávajúci a Kupujúcim pri dodávkach tovaru a služieb Predávajúceho objednaných cez www.tlacime.online.
1.2. Všetky vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktoré nie sú týmito obchodnými podmienkami upravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
1.3.  Obchodný vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa uskutočňuje dobrovoľne a slobodne z oboch zmluvných strán. Realizáciou obchodu Kupujúci súhlasí s nižšie uvedenými obchodnými podmienkami.

2. Definícia základných používaných pojmov
2.1. www.tlacime.online  je internetový obchod spoločnosti DALI-BB, s.r.o umiestnený na www.tlacime.online , ktorý umožňuje nakupovanie tovaru a služieb.
2.2. www.tlacime.online  je určený pre podnikateľské subjekty a organizácie, ktoré majú  pridelené platné IČO, rovnako aj pre fyzické osoby.
2.3. Kupujúcim je fyzická, právnická osoba, ktorá prejavila slobodnú vôľu a záujem nakupovať tovary a služby na internetovom obchode tlacime.online a prostredníctvom tohto obchodu odoslala záväznú objednávku spoločnosti DALI-BB, s.r.o.
2.4. Objednávkový formulár je elektronický formulár obsahujúci základné identifikačné údaje Kupujúceho alebo osoby oprávnenej nakupovať ponúkané tovary a služby, označenie objednávaných produktov a služieb, kúpnu cenu bez DPH a kúpnu cenu s DPH, označenie produktu alebo služby číslom a názvom, miesto dodania tovaru, objednané množstvo tovaru.
2.5. Cenník je aktuálny platný prehľad cien produktov a služieb, ktorý stanoví záväzne dojednané ceny medzi Predávajúcim a Kupujúcim za plnenia dodávateľa.
2.6. Služby, ktoré sú ponúkané prostredníctvom elektronického obchodu umiestneného na www.tlacime.online sú vybratý výrobok (dielo) zhotovený na základe individuálnej požiadavky zákazníka, ktorého vykonanie je ponúkané v internetovom obchode www.tlacime.online.
2.7. Miesto dodania služby alebo tovaru je adresa (sídlo), ktorú Kupujúci uviedol vobjednávke ako miesto dodania.
2.8. Aktuálna ponuka hotových produktov a služieb je ponuka zverejnená na stránke www.tlacime.online.  Všetky zmeny aktuálnej ponuky (názov, označenie služby a tovaru, cena) sú účinné zverejnením na www.tlacime.online.

3. Spôsob objednávania
3.1.  Kupujúci sa ubezpečí, že rozumie všetkým odborným pojmom v opise produktu. Ak má v niečom pochybnosť, je povinný si overiť fakty o produkte ešte pred jeho zhotovením a to v sekcii ČO MUSÍTE VEDIEŤ alebo priamo v našom oddelení Služby zákazníkom. Ochotní a zaškolení pracovníci Vám radi pomôžu a poradia.
3.2. Odkliknutím objednávky berie Kupujúci na vedomie, že spôsobu dodania jeho podkladov v potrebnom rozlíšení, spôsobu a trvania výroby produktu, dodania produktu a platobným podmienkam porozumel a ich akceptuje.
3.3. Kupujúci po odoslaní objednávky z nákupného košíka kliknutím na tlačidlo „Objednať“ súhlasí s cenou objednaného tovaru alebo služby, ktorá sa práve v nákupnom košíku nachádza, a tak sa stáva objednávka záväznou. Kupujúci obdrží automaticky vygenerovaný e-mail, ktorý mu potvrdí prijatie objednávky Predávajúcim. 
3.4. Predávajúci realizuje platnú objednávku so všetkými súčasťami (tlačové dáta) a realizuje objednaný predmet objednávky v príslušnej kvalite a dodá Kupujúcemu v termíne uvedenom pri jednotlivých druhoch tovaru a služieb. Pri viacerých objednávkach od rovnakého Kupujúceho platí najdlhší termín z jeho objednávok, na ktorý sa zrealizujú aj ostatné objednávky, aby sa eliminoval počet balíkov pre jedného Kupujúceho. V prípade objednávky hotového produktu tento ihneď odosiela.
3.5.  V prípade, ak predmetný tovar v objednávke nemôže Predávajúci dodať Kupujúcemu, Predávajúci bezodkladne upozorní Kupujúceho, že tovar alebo služba nie je z určitého dôvodu momentálne dostupná, prípadne navrhne Kupujúcemu nový termín dodania. Ak je výpadok dočasný, oznámi, kedy bude tento tovar alebo služba opäť prístupná. 

4. Ceny produktov a služieb 
4.1. Ceny na stránke www.tlacime.online sú pevne stanovené a sú záväzné pre obe zmluvné strany. Ceny neplatia len vtedy, ak sú individuálne písomne dohodnuté inak.
4.2. Spôsob platby si vyberie Kupujúci v nákupnom košíku. Preverí si svoju e-mailovú poštu a dokončí registráciu v potvrdzovacom e-maile.
4.3. Predávajúci realizuje objednávku vykonanú Kupujúcim len pod podmienkou, že Kupujúci uhradí vopred 100% konečnej sumy vyplývajúcej z objednaného tovaru a služieb vrátane príslušných doručovacích nákladov cez www.tlacime.online a tieto prostriedky sú pripísané na účte spoločnosti DALI-BB, s.r.o. Daňový doklad je vždy súčasťou odoslanej zásielky.
4.4. Akciové ceny platia výhradne po dobu akcie a pri splnení všetkých podmienok ku každej z jednotlivej akcií zvlášť vyhlásených. Viac prebiehajúcich akcií nie je možné kombinovať.
4.5. Ceny na stránke www.tlacime.online sú uvedené vrátane DPH.

5. Spracovanie objednávky
5.1.  Zaslaním záväznej objednávky pristupuje Kupujúci na uvedené obchodné podmienky. Zároveň je táto záväzná objednávka považovaná v zmysle Zákona číslo 40/1964 Z. z., § 43c, odst.1 za prijatie návrhu na uzatvorenie Kúpnej zmluvy na objednané tlačoviny (letáky, plagáty, vizitky, knihy a pod.) a tiež na objednané hotové produkty a to v takom znení, aké Kupujúci príjme zakliknutím súhlasu s nimi v procese objednávania pred odoslaním internetovej objednávky. 
5.2.  Kupujúci berie na vedomie, že táto Kúpna zmluva je podľa Zákona číslo 40/1964 Z.z., § 6.3c, odst. 2 uzatvorená v okamihu doručenia objednávky na adresu spoločnosti DALI-BB, s.r.o. Kupujúci berie na vedomie, že uzatvorením Kúpnej zmluvy mu vzniká okrem iného povinnosť zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu za zhotovené tlačoviny a objednaný tovar a to vo výške podľa ním prijatého rozsahu objednávky, podľa cien platných v okamihu uzatvorenia Kúpnej zmluvy. 
5.3.  Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní zmluvy. Náklady, ktoré vzniknú Kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením Kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, na telefonické hovory) si hradí Kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.
5.4.  Kúpnu zmluvu je možné meniť, zrušiť alebo doplniť len po vzájomnej dohode medzi Kupujúcim a Predávajúcim, v prípade, že všeobecne záväzný právny predpis neustanovuje inak a v prípade, že sa zákazka ešte nezačala realizovať.

6.  Odstúpenie od zmluvy
6.1.  Kupujúci berie na vedomie, že uzatvára Kúpnu zmluvu o dodávke tovaru a služieb, predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného Kupujúceho, ktorý bol upravený podľa priania Kupujúceho (zmluvu o zhotovení veci na zákazku). V súlade so zákonom 102/2014 Z.z. § 7, odstavec 6, písmeno c, Kupujúci NEMÁ právo na odstúpenie od zmluvy v lehote do14 dní bez uvedenia dôvodu (zákon stanovuje pre tovar upravený na prianie Kupujúceho iné podmienky než pre bežný nákup tovaru cez internetový obchod. Zhotovené produkty Predávajúci nemá možnosť predať ďalšiemu Kupujúcemu). S ohľadom na uvedenú skutočnosť žiadame našich Kupujúcich, aby zvážili svoju objednávku ešte pred jej potvrdením a odoslaním, jej následné zrušenie a odstúpenie od zmluvy nie je možné.

V súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov je spotrebiteľ oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy na tovar, bez uvedenia dôvodu – v lehote 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom platí zásada, že v lehote 14 dní musí byť predávajúcemu od kupujúceho doručená informácia (poštou, e-mailom) o odstúpení od zmluvy TU. Náklady na vrátenie objednávky hotového tovaru znáša kupujúci (poštovné). V prípade, ak tovar bol vadný, náklady na vrátenie tovaru (poštovné) znáša predávajúci.

7. Dodacie podmienky, dodanie a náklady na dodanie tovaru
7.1. Doby dodania všetkých ponúkaných tovarov a služieb sú orientačné (pri optimálnom vyťažení ľudí a strojov) a uvedené v aktuálnom cenníku na www.tlacime.online. Všeobecne platí pre digitálnu a veľkoformátovú tlač doba spracovania 1-2 pracovné dni. V prípade ofsetovej tlače je doba spracovania 3-5 dní, pre knihy až do 30 dní. Ak objednávka obsahuje dva a viac rôznych tlačených produktov (letáky, plagáty, vizitky, knihy...), sa doby spracovania nespočítajú, ale vyberie sa produkt s najdlhšou dobou spracovania a k tejto sa pripočítajú 3 pracovné dni. Upozorňujeme na to, že doba spracovania sa začína počítať od nasledujúceho pracovného dňa po dni prijatia objednávky ako aj kompletného a bezchybného tlačového podkladu. Doba dodania tovarov z aktuálnej ponuky hotových produktov je 1-2 dni.
7.2. V prípade, že si Kupujúci v uvedenej úložnej dobe zásielku nevyzdvihne, bude zásielka vrátená Predávajúcemu. 
Upozornenie!
Vo výnimočných prípadoch (napr. revízia, údržba či oprava výrobných strojov, prestoje spôsobené čakaním na náhradné diely, nadmerný nepredpokladaný objem objednávok v rámci rôznych akcií) môže nastať predĺženie uvedenej orientačnej doby spracovania. Tiež výkony doručovacích spoločností na doručenie zásielok nie sme schopní ovplyvniť. Oneskorené dodanie zásielky neoprávňuje zákazníka k odmietnutiu jej prevzatia ani k požadovaniu náhrady alebo zľavy.

8. Spôsob dopravy. Prepravné, balné a manipulačný poplatok.

Slovenská pošta - balík na adresu 3,10 € doručenie do 3 prac. dní od odoslania
Slovenská pošta - balíkoBOX 3,30 € doručenie do 3 prac. dní od odoslania
Osobný odber v Banskej Bystrici 0,00 €  


9. Záruka kvality a reklamačné podmienky
9.1.  Na dodaný tovar sa vzťahuje zákonom stanovená záručná lehota v zmysle Zákona č. 40/1964 Z. z., § 620 v platnom znení. Ak nie ste so spracovaním produktu spokojní, z prevádzkových dôvodov odporúčame však reklamovať zásielku čo najskôr, do 30 dní od prevzatia tovaru prostredníctvom doručenia Reklamačného protokolu. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru. Nie je možné uplatňovať právo na reklamáciu v záležitostiach vkusu a osobného cítenia, ako je napr. farebné vyhotovenie a odtieň tlače. Reklamáciu je nutné podať písomne v zákonom stanovenej záručnej lehote doporučeným listom. Každá reklamácia musí bezpodmienečne obsahovať všetok reklamovaný tovar, pôvodnú záväznú objednávku a daňový doklad. Pri objednávkach z digitálnych dát musí Kupujúci súčasne zaslať pôvodné objednávkové dáta na CD/DVD. Reklamované zásielky na dobierku nebudú v žiadnom prípade prijaté. O prijatí reklamácie, spôsobe jej vybavenia a dobe trvania bude Kupujúci informovaný písomne na e-mailovú adresu uvedenú v registrácii. Reklamácie sú vybavené bezodkladne a to najneskôr do 30 dní od obdržania všetkých náležitostí reklamácie. 
9.2.  Kupujúci má v závislosti na druhu závady zo zákona nárok na dodanie novej veci bez závady, odstránenie závady, zľavu z ceny alebo odstúpenie od zmluvy. Vzhľadom k povahe tovaru sú však všetky závady považované za odstrániteľné a nepodstatné. Oprávnené reklamácie sú vyriešené dodaním nových produktov. Správa o vybavení reklamácie bude Kupujúcemu poslaná buď e-mailom alebo listom ako súčasť zásielky s vybavenou reklamáciou.

10. Autorské práva
10.1 Kupujúci, ktorý zadáva objednávku Predávajúcemu prehlasuje, že je majiteľom autorských práv celého materiálu a jeho súčastí, ktorý dáva na spracovanie. Každý Kupujúci ručí sám za seba a nesie zodpovednosť za všetky následky i prípadné škody pri porušení autorských práv.

11. Podmienky pre digitálny servis
11.1.  Po začatí výrobného procesu nie je možné proces výroby prerušiť, zmeniť a Kupujúci nie je oprávnený objednávku zrušiť a od zmluvy odstúpiť.
11.2. Predávajúci nepreberá žiadne záruky za prípadné poškodenie alebo straty dát a nosičov dát v priebehu poštového doručovania či elektronického prenosu.
11.3. Predávajúci neponúka automaticky archiváciu digitálnych dát. Online zaslané dáta na spracovanie sú priebežne podľa potreby Predávajúceho zo servera vymazané.
11.4. Tlačové dáta je nutné posielať vo veľkostiach a formátoch súborov zverejnených na www.tlacime.online v časti ČO MUSÍTE VEDIEŤ pred objednaním. V prípade väčšieho súboru či iného formátu dát, či iných chýb v dátach, môže Predávajúci odmietnuť prevzatie objednávky. O tomto bude bezodkladne informovať Kupujúceho, ktorý buď zruší objednávku, alebo opraví nedostatky v dátach.
11.5. Predávajúci odmieta zodpovednosť za to, že farby na tlačovinách budú stopercentne súhlasiť s dodanými súbormi. Predávajúci si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia samostatne vylepšiť farbu a hustotu obrazových súborov všetkých tlačových podkladov ako aj dáta optimalizovať, pokiaľ je to možné urobiť.
11.6. Reklamácie, ktoré vychádzajú zo zlej kvality (napr. malého rozlíšenia) dodaných obrazových súborov a reklamácie na základe nekvalitného tlačového podkladu nebudú Predávajúcim uznané. Všetky záväzné a potrebné informácie k problematike prenosu digitálnych dát, sú zverejnené na www.tlacime.online v časti ČO MUSÍTE VEDIEŤ pred objednaním. 
11.7. Pri všetkých objednávkach z digitálnych dát (nosiče dát, internet) je nutné ponechať si pôvodne odoslané objednávky vrátane potvrdzujúcich e-mailov až do prevzatia objednávky pre prípadnú reklamáciu. Archivácia dát z online objednávok na serveroch Predávajúceho je časovo obmedzená.
11.8. Kupujúci súhlasí s tým, že bude zaradený do informačnej databázy Predávajúceho a bude dostávať na svoju e-mailovú adresu aktuálne akciové ponuky vo forme obchodných oznámení, ich zasielanie môže kedykoľvek odmietnuť.
11.9. Pri výrobkoch pomocou tlače sa jedná o potlač rôznych materiálov a môže dôjsť k použitiu tlačiarní, ktoré sú technologicky odlišné. Upozorňujeme, že aj napriek vysoko vyvinutej technike tlače, ktorá umožňuje veľmi dobré výsledky, nemôžeme zabrániť rozdielom vo farbe alebo štruktúre tlače. Tieto odchýlky vo farbe a štruktúre nie sú považované za závady a neoprávňujú k reklamácii.

12. Ďalšie dojednania
12.1. Prosíme našich Kupujúcich, aby sa so všetkými otázkami najskôr obrátili na našu spoločnosť, a to prostredníctvom kontaktov uvedených na www.tlacime.online. V súlade so zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 102/ 2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na diaľku, si dovoľujeme ďalej informovať našich Kupujúcich, že v prípade sporu, ktorý sa nepodarí vyriešiť medzi nami, sú títo ďalej oprávnení obrátiť sa na tzv. subjekt s výhradou mimosúdneho vyrovnania spotrebiteľských sporov v prípadoch ustanovených zákonom č. 391/2015 o alternatívnom riešení sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk). Lehota pre podanie návrhu na riešenie sporu je 1 rok odo dňa, kedy Kupujúci - spotrebiteľ prvýkrát kontaktoval našu spoločnosť za účelom riešenia sporu. Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov sa nespoplatňuje. Náklady spojené s mimosúdnym riešením spotrebiteľských sporov si strany nesú samé. Podrobné informácie je možné nájsť na internetovej stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie http://www.soi.sk/. Pri riešení spotrebiteľských sporov je možné využiť online platformu nachádzajúcu sa TU.

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné, pokiaľ nedôjde medzi zhotoviteľom a objednávateľom k písomnej dohode o zmene, prípadne vylúčeniu týchto všeobecných obchodných podmienok. Pred záväzným odoslaním objednávky Kupujúci prehlasuje, že si prečítal tieto všeobecné obchodné podmienky a súhlasí s nimi. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú voľne prístupné v sídle spoločnosti a ďalej na internetovej adrese www.tlacime.online. Vzťahy podľa všeobecných obchodných podmienok sa spravujú všeobecne záväznými právnymi predpismi najmä Zákonom číslo 40/1964 Zb., Zákonom číslo 513/1991 Z. z., Zákonom číslo 250/2007 Z. z., Zákonom číslo 122/2013 Z. z. a Zákonom číslo 102/2014 Z. z..


Banská Bystrica, 19. 09. 2019