Ochrana osobných údajov

Ochrana vášho súkromia je pre nás najvyššou prioritou. Toto oznámenie o spracúvaní osobných údajov vysvetľuje, aké osobné údaje budeme spracúvať, akým spôsobom, prečo ich spracúvame a komu sú osobné údaje poskytnuté alebo sprístupnené. 
Preto si prečítajte pozorne toto oznámenie. 

Spoločnosť   DALI-BB, s.r.o., IČO: 36 045 144, so sídlom Krátka 17, 974 05 Banská Bystrica, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, v oddieli Sro, vo vložke č. 6788/S (ďalej len „Spoločnosť), spracúva vaše osobné údaje v postavení prevádzkovateľa v rozsahu a za podmienok uvedených v tomto oznámení. Pri spracúvaní vašich osobných údajoch ako prevádzkovateľ informačného systému konáme výhradne v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj ako „Nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej aj ako „Zákon“). 
Aby sme s vami mohli uskutočniť obchodný vzťah, potrebujeme o vás spracúvať niektoré osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na uzatvorenie zmluvy, dodanie tovaru/služby, uskutočnenie platby, plnenie ďalších zmluvných povinností, súvisiacich najmä s uplatňovaním práv zo záruky, reklamácie a podobne. (Právny základ: čl. 6, ods. 1 písm. b) Nariadenia). Vaše osobné údaje budeme teda získavať a ďalej spracúvať na základe všeobecne záväzných právnych predpisov alebo na základe vášho súhlasu. 

Právnym základom spracúvania pre účely, kde nie je potrebný váš súhlas, je najmä účel uzatvorenia a plnenia zmluvy (resp. dodania objednávky), plnenie povinností v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov alebo ochrana našich práv a právom chránených záujmov.
Pokiaľ využívate naše služby prostredníctvom našej webovej stránky www.tlacime.online máte možnosť pre správu svojich nákupov zriadiť zákaznícky účet (zákaznícke konto). Jeho účelom  je poskytnúť vám možnosť uskutočňovať pravidelné objednávky bez potreby neustáleho uvádzania fakturačných údajov a údajov pre doručenie objednávky. Prihlásením do zákazníckeho konta získava zákazník aj prehľad o uskutočnených objednávkach. Uskutočnenie objednávky je možné aj bez zriadenia zákazníckeho účtu. Zákaznícke konto je chránené užívateľským meno a heslom, ktoré si vytvorí samotný užívateľ. Ochrana je zabezpečená spojením konta s mailom užívateľa. Správu týchto údajov vykonáva Spoločnosť vlastnými kapacitami, ale aj prostredníctvom externe spolupracujúcej osoby – Sprostredkovateľa na základe zmluvy.

Právny základ spracúvania vašich údajov v zákazníckom účte je daný vašim súhlasom ako dotknutej osoby. Právny základ je taktiež daný nevyhnutným spracúvaním OÚ na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba.
Podľa tohto oznámenia budeme spracúvať v závislosti od právneho základu najmä nasledovné osobné údaje:
•    meno, priezvisko, trvalý pobyt, prechodný pobyt, dátum narodenia, druh a číslo dokladu totožnosti, vrátane fyzickej osoby zastupujúcej právnickú osobu, ako aj adresu miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, predmet podnikania a označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je zapísaný tento podnikateľ, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie;
•    kontaktné telefónne číslo, faxové číslo a adresu elektronickej pošty;
•    osobné údaje z dokladu totožnosti v rozsahu obrazová podobizeň, titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto a okres narodenia, trvalý pobyt, prechodný pobyt, štátna príslušnosť, záznam o obmedzení spôsobilosti na právne úkony, druh a číslo dokladu totožnosti, vydávajúci orgán, dátum vydania a platnosť dokladu totožnosti;
•    iné osobné údaje, ktoré potrebujeme nevyhnutne spracúvať v súlade s uvedenými účelmi.
Na základe písomnej požiadavky Vás bližšie informujeme o tom, aké ďalšie osobné údaje sme o Vás uchovali. 

Vaše osobné údaje získavame priamo od vás a po celú dobu spracúvania budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou. Doba spracúvania vašich osobných údajov trvá len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania v súlade so zákonnými lehotami a lehotami stanovenými registratúrnym a archívnym poriadkom.

Našou povinnosťou je chrániť aj súkromie používateľov našich webových stránok. Keď navštívite naše webové stránky, naše webové servery z bezpečnostných dôvodov vždy uchovajú spojovacie údaje počítača spájajúceho sa s našou stránkou, zoznam webových strán, ktoré navštívite v rámci našej stránky, dátum a trvanie Vašej návštevy, identifikačné údaje používaného typu prehliadača a operačného systému ako aj webovej stránky, cez ktorú sa spájate s našou stránkou. Používame sledovacie programové vybavenie, aby sme stanovili, koľko používateľov navštevuje našu webovú stránku a ako často. Pre účely internej analýzy spôsobu používania webových stránok a správania sa návštevníkov a tiež na marketingové účely Prevádzkovateľ zbiera a vyhodnocuje analytické cookies na základe poskytnutej IP adresy návštevníka. Všeobecné obchodné podmienky tu. Na webovej stránke sa nachádza odkaz na fanúšikovskú stránku na sociálnej sieti Facebook a Instagram prostredníctvom ktorého sa návštevník dostane priamo na profil tlacime.online. Facebook a Instagram takto získa informáciu o IP adrese a návšteve stránky. O ochrane osobných údajov tu. Nepoužívame tento softvér na zbieranie osobných údajov alebo individuálnych IP adries. Tieto údaje sa požívajú výlučne v anonymnej a súhrnnej forme na štatistické účely a na rozvoj webovej stránky. Doplnkové osobné informácie ako meno, adresa, telefónne miesto alebo e-mailová adresa sa nezbierajú, pokiaľ tieto údaje neposkytnete dobrovoľne, napr. keď priamo vypĺňate kontaktný formulár ako súčasť registrácie, prehľadu, súťaže, plnenia zmluvy alebo informačnej požiadavky.

Spoločnosť nezdieľa, nepredáva, neprenáša či ináč nerozširuje Vaše osobné údaje tretím stranám a nebude tak robiť ani v budúcnosti, pokiaľ to nevyžaduje zákon, pokiaľ sa to nepožaduje na účel zmluvy alebo pokiaľ nedáte výslovný súhlas, aby sa tak urobilo. Napríklad môže byť potrebné odovzdať Vašu adresu a podrobnosti objednávky tretím stranám zabezpečujúcim prepravu. Spoločnosť má zákonnú povinnosť poskytnúť vaše osobné údaje najmä pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov.

V zmysle Nariadenia a ak všeobecne záväzné právne predpisy neustanovujú niečo iné, máte právo:
•    na prístup k vašim osobným údajom a právo získať potvrdenie o tom, či o vás spracúvame osobné údaje, a ak áno, aké osobné údaje spracúvame, na aký účel, po akú dobu a ďalšie podrobnosti týkajúce sa najmä prevádzkovateľov, sprostredkovateľov a iných subjektov, ktorým môžu byť tieto údaje poskytnuté;
•    kedykoľvek odvolať svoj súhlas, ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe vášho súhlasu;
•    žiadať opravu alebo aktualizáciu vašich osobných údajov tak, aby boli vždy presné a aktuálne;
•    na výmaz vašich osobných údajov, pokiaľ uplynula lehota ich zákonného spracúvania;
•    na obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, napríklad v prípade, keď ste spochybnili správnosť vašich osobných údajov, a to počas obdobia, ktoré nám umožňuje overiť ich správnosť;
•    získať vaše osobné údaje v elektronickej podobe, ktoré ste nám poskytli, a to pre vás alebo pre iného prevádzkovateľa;
•    podať sťažnosť u nás a/alebo na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Tieto práva môžete uplatniť zaslaním písomnej žiadosti na našu adresu alebo mailom na adrese info@tlacime.online